Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Separatory


Separatory to urządzenia przeznaczone do oddzielania i zatrzymywania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów,placów manewrowych, składów magazynowych i terenów stacji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, myjni ręcznych oraz automatycznych.

Ścieki doprowadzane do separatorów koalescencyjnych oprócz substancji ropopochodnych zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika (separator z osadnikiem) zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem.

Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji, cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane. 

Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest separator, gdzie następuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki olejów flotują ku powierzchni tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ. Każdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy osiągnięciu granicznej warstwy "filmu" olejowego w separatorze.

Separatory ropopochodnych

27/gallery4.png