Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Drenażowe oczyszczalnie


Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.

Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.

Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne EURO-PLAST, oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu metodą rotomouldingu. Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów.

Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

Drenażowe oczyszczalnie